گام های کوتاه

1) دروضعیت طاق باز درازکشیده ، زانوها را خم کنید و کف پاها را روی زمین قراردهید.
2) دست ها را روی استخوان های لگن قرار دهید تا حرکات لگن از سمتی به سمت دیگر را احساس کنید.
3) زانوی راست را به سمت سینه بلند کرده ، دراین حال ناف را به سمت ستون فقرات بکشید و سینه را دروضعیت بالا نگه دارید.
4) همچنان که ناف رابه سمت ستون فقرات می کشید ، پای راست را به سمت زمین پایین آورید و از انجام هر حرکتی درلگن خودداری کنید.
5) برای تکمیل حرکت ، پاها راتعویض کنید تمرین را شش تا هشت بار تکرار کنید.

گام های کوتاه
  • مناسب برای

    راست شکمی، سرینی بزرگ، راست رانی، عرضی شکم، کشنده پهن نیام، مورب داخلی

  • روش صحیح

    ناف را در تمام طول تمرین به سمت ستون فقرات بکشید.

  • اجتناب از

    حرکت لگن به جلو وعقب هنگام حرکت پاها.

گام های کوتاه
گام های کوتاه
عضلات به کار گرفته شده در حرکت گام های کوتاه