حرکت پلانک به سمت پایین

1) دروضعیت ایستاده طوری که وزن به طور مساوی روی دو پا تقسیم شود قرار بگیرد.
2) ناحیه گردنی را شل کنید از قسمت کمر خم شوید ودست ها را پایین بیاورید .کف دستها را روی زمین و جلوی پایا قراردهید.
3) دست هارا حرکت داده و از پاها درو کنید تا جایی که بدن دروضعیت پلانک ( plank ) قراربگیرد وخط مستقیمی بین شانه ها وپاشنه ها ایجاد شود.
4) دست هارا دروضعیت صاف حفظ کنید. درحالی که وضعیت پلانک را حفظ می کنید 3 مرتبه روی شانه ها پایین وبالا بیایید.
5)دست ها را به سمت پاها حرکتدهید وبه وضعیت اولیه بازگردید حرکت را با سرعت بالا 10 مرتبه تکرار نمایید.

حرکت پلانک به سمت پایین
  • مناسب برای

    سینه ای بزرگ و کوچک، پهن داخلی، شکمی، عرضی شکم، عرابی بازویی، دندانه ای قدامی، دوسر بازو، مورب داخلی، سه سر بازو راست رانی، دلتوئید، درشت نئی قدامی، بازویی قدامی ذوزنقه ای ودندانه ای قدامی

  • روش صحیح

    ستون فقرات و پاها صاف باشند.

  • اجتناب از

    خم کردن زانو ها، خم شدن آرنج ها

حرکت پلانک به سمت پایین
حرکت پلانک به سمت پایین
حرکت پلانک به سمت پایین
عضلات به کار گرفته شده در حرکت حرکت پلانک به سمت پایین