دراز و نشست

1) به صورت طاق باز روی زمین دراز بکشید زانوها را خم کرده دستها راپشت سرتان دریکدیگر قفل کنیدد.
2) درحالی که آرنج ها را از یکدیگر باز کرده اید عضلات شکم رافعال وبالا تنه رابلند کنید.
3) به آرامی به وضعیت اولیه بازگردید .15 مرتبه این دو مرحله را تکرار کنید.

دراز و نشست
  • مناسب برای

    راست شکمی، مورب داخلی، مورب خارجی، عرضی شکم

  • روش صحیح

    حرکت را باشانه ها و عضلات شکم آغاز کنید. لگن در طول حرکت دروضعیت طبیعی قرارداشته باشد. چانه کمی به سمت عقب برده شود طوری که نگاه شما به سمت ران ها قرار گیرد.

  • اجتناب از

    کشیدن گردن به جلو با دست ها،انحراف لگن به سمت زمین

دراز و نشست
دراز و نشست
عضلات به کار گرفته شده در حرکت دراز و نشست