دراز و نشست متقاطع

1) دست ها را کنار سر قرار داده ، پاها را روی زمین بلند کنید تا به شکل میز درآید.
2) باحرکت درقسمت تنه غلتیده ، آرنج چپ رابه زانوی راست برسانید و پای چپ را در جلوی خود دراز کنید . کتف ها را از زمین بلند کرده ، درناحیه دنده ها وعضلات بخش میانی شکم خم شوید.
3) حرکت رادرسمت دیگر بدن انجام دهید واین مراحل را6 مرتبه تکرار کنید.

دراز و نشست متقاطع
  • روش صحیح

    گردن درطول تمرین کشیده وچانه ازسینه دور باشد. هر دولگن برروی زمین قرار داشته باشد.

  • اجتناب از

    کشیدن گردن بادست ها، آوردن چانه به سمت سینه و افزایش قوس کمر ، حرکت سریع تر آرنج نسبت به شانه

دراز و نشست متقاطع
دراز و نشست متقاطع
عضلات به کار گرفته شده در حرکت دراز و نشست متقاطع