سیکن

سیکن معمولا برای اجرای مشت مستقیم ( تسوکی ) استفاده می شود. آن قسمتی از مشت که به هدف اصابت می کند، از ناحیه ی برآمدگی مفاصل انگشتان اشاره و وسطی می باشد. مهمترین نکته در این حالت، آن است که تمام قدرت بدن باید در سرتاسر بازو جریان یابد ورد پایان در یک خط مستقیم به مشت برسد. مچ دست را در حالت سفت و محکم نگه دارید و مطمئن شوید که مچ دست و قسمت روی مشت، در یک راستا و در یک خط راست و مستقیم قرار گرفته باشند. در صورتی که مچ دست خم شود، قدرت به مشت انتقال نخواهد یافت و ممکن است مچ دست آسیب ببیند. چرا که ناحیه ی سیکن بیشتر از انواع دیگر نواحی مشت، در کاراته استفاده می شود.

قسمت جلویی مشت، دو مفصل اصلی مشت