اوراکن

آن قسمت که در این نوع ضربه مشت استفاده می شود، پشت دست و برآمدگی مفاصل انگشتان اشاره و وسطی می باشد. اوراکن،عمدتا برای حمله ب صورت و ناحیه پهلوی حریف استفاده می شود. این ضربه را باید با حرکت ناگهانی ساعد به اجرا در آورد.

پشت مشت