شوتو

هنگامی که دست باز را برای اجرای شوتو مورد استفاده قرار می دهید، قدرت باید به داخل انگشتان جریان یابد تا انگشتان سفت و قوی قرار بگیرند. این قسمت بیرونی دست را همانند یک چاقو یا شمشیر برای اجرای ضربه به بازوها و پاهای حریفتان که اقدام به حمله کرده استفاده کنید، همچنین برای ضربه به ناحیه گیجگاه، کنار گردن و یا دنده های حریف استفاده می شود. هنگامیکه می خواهید از شوتو استفاده کنید، بازوی خود را از ناحیه مفصل آرنج، با حداکثر سرعت و قدرت ممکن و بصورت شلاقی باز کنید.

لبه ی شمشیری یا خارجی دست