هایتو

در ضربه هایتو، قسمت مخالف دست که در شوتو استفاده می شد، مورد استفاده قرار می گیرد. قسمتی که می خواهید با آن اقدام به اجرای ضربه کنید، کمی پایین تر از ناحیه انگشت اشاره تا اولین مفصل انگشت شست است. هایتو برای اجرای ضربه به بازوها و پاهای حریفتان که اقدام به حمله کرده استفاده کنید، همچنین برای ضربه به ناحیه گیجگاه، کنار گردن و یا دنده های حریف استفاده می شود. دقیقا همانند کاربردهای شوتو می باشد.

لبه ی داخلی دست