نوکیته

نوک سه انگشت دست ( انگشت اشاره ، وسطی، حلقه ) تقریبا یک سطح یکسان را تشکیل می دهند، که برای این منظور انگشت وسطی مجبور است اندکی خم گردد. از این ضربه برای حمله کردن به ناحیه دیافراگم، ناحیه بین چشم ها و دیگر قسمت های حساس می توان استفاده کرد.

دست نیزه ای، ضربه با نوک انگشتان