تی شو

دست را از ناحیه مچ به طرف بالا حرکت دهید و از ناحیه مچ خم کنید. از تیشو برای منحرف کردن حمله حریف به طرف پهلو و یا به سمت پایین استفاده کنید. همچنین تی شو، یک تکنیک بسیار قدرتمند است که هنگام حمله حریف می توانید با استفاده از این تکنیک به ناحیه چانه ی او ضربه بزنید.

پاشنه ی دست، انتهای کف دست