سی ریوتو

دست را از قسمت مچ به طرف پهلو خم کرده، همچنان که مفصل مچ دست را از ناحیه داخل جمع می کنید، لبه دست را به سمت جلو فشار دهید، در این وضعیت نیرو در لبه دست که به سمت جلو کشیده شده است قرار دارد. از این ضربه برای دفاع در برابر حمله ای که به سمت جلو پرتاب می شود، و همچنین حمله به ناحیه صورت و ترقوه حریف مورد استفاده قرار می گیرد.

دست آرواره گاه، ضربه با قسمت انتهایی لبه دست و استخوان مچ