کوماده

تکنیک کوماده را با خم کردن انگشتان از ناحیه مفصل وسط حالت دهید، به گونه ای که فقط نوک انگشتان با کف دست در تماس باشد. انگشت شست را خم کرده و در مجاورت کف دست فشار دهید. کف دست را به طور کامل بکشید و از تمام سطح آن برای اجرای حمله استفاده کنید. از این ضربه برای حمله به ناحیه صورت حریف در حالی که دست را بطور مستقیم به سمت جلو پرتاب می کنید، استفاده کرده و یا اگر می خواهید حرکت درو کننده ای را به سمت پهلوی حریف اجرا کنید.

پنجه ی خرس