کاکوتو

دست را با حداکثر سرعت به پایین خم نموده و از ناحیه خم شد مچ دست بعنوان سطح ضربه زننده مورد استفاده قرار دهید. از کاکوتو برای حمله به بازوی دست مشت زننده ی حریف و یا زیر بغل او با حرکت ناگهانی ساعد استفاده کنید.

مچ خم / مچ خمیده