کوشی

این ناحیه از پا را، جوسوکوتی ( قسمت برجسته و بالا آمده کف پا ) هم می نامند. در کاراته، معمولا ضربات لگد با سینه پا اجرا می شوند. با کشیدن انگشتان پا به سمت بالا و استفاده از سینه پا ( کوشی )، امکان اجرای لگد به ناحیه صورت، سینه، شکم و کشاله ران حریف میسر می گردد. به منظور موثرتر و کارآمدتر بودن لگد، انگشتان پا را تا حد امکان به سمت بالا کشیده و پیرامون انگشتان و مچ پا را سفت و محکم نگه دارید.

سینه ی پا