کیتو

دست را برعکس برای تکنیک سی - ریو- تو خم نموده و انگشتان و همچنین انگشت شست را اندکی به سمت داخل خم کنید. ناحیه ای که در این تکنیک به هدف ضربه می زند، اولین مفصل انگشت شست دست است. تکنیک کیتو برای حمله به دست مشت زننده حریف و یا زیر بغل او با حرکت ناگهانی ساعد به اجرا درمی آید.

مچ سر جوجه ای