واشیده

نوک انگشتان دست را به هم فشار داده تا انگشتان شبیه به نوک پرنده شوند. تکنیک واشیده برای حمله به ناحیه گلو و دیگر نقاط حیاتی بدن مورد استفاده قرار می گیرد.

دست عقاب، پنجه ی عقاب