وان

این قسمت از ساعد دست را، بعنوان وانتو و شوبو نیز می شناسند. بازو اغلب برای دفاع کردن و منحرف کردن حمله دست یا پای حریف به پهلو استفاده می شود. در صورتی که این ناحیه بازو سفت و قوی باشد، می تواند به تولید ضربه شدید و قدرتمندی در برابر حمله دست یا پای حریف کمک شایان توجهی کند بطوریکه دیگر قادر به احرای حمله بعدی نباشد.

ساعد شمشیری، ضربه با ساعد