سوکوتو

این ناحیه از پا برای اجرای ضربات لگد به سمت پهلوها، استفاده می شود. تیغه پا ( لبه خارجی پا ) که در مجاورت با انگشت کوچک قرار دارد، بعنوان ناحیه اجرا کننده ضربه، استفاده می شود.

پای شمشیری، لبه ی خارجی پا