کاکاتو

این ناحیه از پا را نیز اِنشو ( پاشنه ی چرخشی ) می نامند. این ناحیه از پا، در لگدهایی که به عقب اجرا می شود، استفاده می شود. تکنیک لگد به عقب، در برابر حریفی که سعی دارد شما را از پشت سر گیر بیندازد و یا فردی که می خواهد شما را با دست خود از سمت پهلو یا پشت سر بگیرد، بیشترین کاربرد و اثر بخشی را خواهد داشت.

پاشنه ی پا