هایسوکو

آن قسمتی که در تکنیک هایسوکو استفاده می شود، قسمت روی پا، یعنی از انگشتان تا مچ پا می باشد. در این تکنیک، پا به طرف پایین کشیده شده و انگشتان پا نیز به پایین کشیده می شوند. از هایسوکو، در لگدهایی که به هدف ناحیه کشاله ران اجرا می گردد، استفاده می شود.

قسمت رویی پا