تسوماساکی

انگشتان را محکم به هم فشار دهید. دقیقا نوک انگشتان، برای ضربه زدن به کار برده می شود. از این تکنیک می توانید در لگدهایی که به هدف ناحیه کشاله ران و قسمت میان تنه اجرا می گردند، استفاده کنید.

نوک انگشتان پا