هیزا گاشیرا

این ناحیه را شیتسویی ( زانوی چکشی ) نیز می نامند. همانند موقعیت ضربه آرنج، زانو را نیز در درگیری های بسته و نزدیک، برای حمله به ناحیه کشاله ران، پهلوی بدن و ران ها بکار گیرید. زنان و افراد به نسبت ضعیف می توانند از زانو، بعنوان یک تکنیک دفاعی بسیار موثر و کارآمد، استفاده کنند.

سر زانو، کشکک زانو