مائه گری

1 – زانو را بالا بیاورید، کف پا را به صورت موازی با سطح زمین نگه دارید، اما سینه پا را کمی بالاتر از پاشنه ی پا قرار دهید.
2 – ساق پا را تقریبا نسبت به زمین عمود نگه دارید.
3 – تا حد امکان، پاشنه ی پا را به عقب بیاورید. یک خط راست و عمود، از ناحیه زانوی پای اجرا کننده ی ضربه باید بر روی نوک انگشتان پا قرار بگیرد.
4 – زانو و انگشتان پا را در یک جهت قرار دهید.
5 – انگشتان پا را بالا بیاورید و مچ پا را کاملا محکم کنید.
6 – مفصل زانو را راحت و آزاد بگذارید و در حالت منعطف نگه دارید وآماده برای حرکت بعدی باشید.

ضربه لگد به جلو