یوکو گری

1 – هنگامی که زانو را بالا می آورید، پا را اندکی مماس با قسمت داخلی ساق پای حمایت کننده قرار دهید. هنگامی که پا در مجاورت با قسمت داخلی زانوی پای حمایت کننده قرار گرفت، حرکت را پایان دهید.
2 – زانو را تقریبا در یک زاویه 45 درجه، در ارتفاع عضلات پایین ناحیه شکم به طرف پهلو قرار دهید.
3 – انگشتان پا را به طرف جلو قرار داده و مسیر تیغه پا را به پایین و موازی با سطح زمین قرار دهید.

ضربه لگد به پهلو

روش اجرای حرکت

این نوع لگد معمولا بدون چرخش بدن، به طرف پهلو اجرا می گردد. در این لگد از قسمت سوکوتو ( تیغه ی پا، لبه خارجی پا ) برای حمله به هدف استفاده می شود. همچنین از یوکو گری می توان بطور مستقیم به سمت جلو، به هدفی که در مقابل شما قرار گرفته است، با یک چهارم چرخش ( 90 درجه چرخش ) مفاصل رانی و بدن به سمت چپ و یا راست استفاده کرد. با توجه به حالت و وضعیت حریف و شرایط دیگر می توانید لگد شلاقی ( که آگه ) و یا لگد نفوذی ( که کومی ) را اجرا کنید، بطوریکه تاثیر بسزایی بر روی حریف بر جای گذارد.
* نکات مهم :
1- درطی اجرای لگد، پا و زانوی پای حمایت کننده را مستقیما به جلو قرار داده و از هرگونه تغییر حالت آن جلوگیری کنید. تمام کف پای حمایت کننده را درتماس با سطح زمین قراردهید کمی زانوی پای حمایت کننده را خم کرده و آن را محکم برروی زمین نگه دارید.
2- پای اجرا کننده لگد را به طرف زانوی پای حمایت کننده بالا بیاورید و کف پا را درتماس با قسمت داخلی پای حمایت کننده قرار دهید. زانوی پای اجرا کننده لگد را به طور مورب تا ارتفاع مفصل ران، به طرف پهلو قراردهید و پا را مستقیما رو به جلو قراردهید پا را به سمت پایین بچرخانید به طوری که تیغه پا درجهت زمین ( به طرف پایین ) قرارگرفته و بازمین موازی گردد.
3- به دلیل اجرای لگد به طرف پهلو، درصورتی که بدن خود را زیاد به طرف عقب متمایل کنید، تعادل خود را ازدست خواهید داد. برای جلوگیری از این حالت ، هنگامی که اقدام به اجرای لگد می کنید، اندام فوقانی ( بالاتنه ) رادرجهت هدف، حرکت دهید.
4- تا حد امکان پای اجراکننده لگد را به سرعت حمع کرده و درمکان اولیه و اصلی خود قراردهید تا دروضعیت مستحکمی قرار بگیرد. این عمل، همچنین به شما کمک می کند تابرای اجرای حرکت بعد، آماده باشید.
5- این لگد را شلاقی وبه صورت نیم دایره ای، به طرف بالا اجرا کنید. زانو را به عنوان محور اجرای حرکت به کار گیرد. هنگامی که هدف، نسبتاً درارتفاع بالاتری قرار داشت، زانوی پای اجرا کننده لگد رابیشتر به طرف بالا بکشید.