کنتسویی

به نامهای شوتسویی یا تتسویی نیز خوانده می شود. پس از آنکه مشت را همانند سیکن بستید، از ناحیه تحتانی مشت، برای اجرای ضربه به هدف استفاه کنید. این ضربه را با حرکت ناگهانی ساعد به اجرا درآورد.

مشت چکشی