که کومی

1 – مچ پا و زانوی پای حمایت کننده را محکم و منقبض کنید.
2 – اندام فوقانی ( بالا تنه ) را تا حد امکان در مسیر اجرای لگد متمایل نمایید. در صورتی که به سمت بیرون خم و یا متمایل شوید، تعادل خود را از دست خواهید داد. بد تر از آن، در لحظه اصابت ضربه به هدف ، به طرف بیرون منحرف خواهید شد.
3 - از مفاصل رانی استفاده کنید. آن ها را در جهت مسیر ضربه لگد فشار دهید.

لگد نفوذی