اوشیرو

1 - در وضعیت استقرار ذنکوتسو- داچی، پای چپ قرار بگیرید و مشت هر دو دست را در طرفین بدن قرار دهید. در این وضعیت بهتر است کاراته کا های مبتدی دست ها را بر رویمفاصل رانی قرار دهند.
2 – بدون حرکت پای حمایت کننده و خم کردن زانو، مفاصل رانی را به طرف جلو حرکت داده تا وزن بدن کاملا توسط پای چپ حمایت شود. به طور همزمان، زانوی پای اجرا کننده ضربه را بالا آورده و خم کنید، به طوریکه پا از پشت زانوی پای حمایت کننده حرکت کند.
3 – حرکت شماره دو را با اجرای پای عقب به سمت هدف ادامه دهید.
4 – بلافاصله، با یک حرکت رفلکسی ( بازتابی ) پای عقب را به کنار زانوی پای حمایت کننده بیاورید.
5 – حرکت ارائه شده در شماره چهار را ادامه دهید و سپس به وضعیت شماره یک برگردید.
** تمرین بالا را به صورت یک در میان با هر دو سمت بدن تکرار کنید.

ضربه لگد با پای عقب

روش اجرای حرکت

* نکات ویژه ای که باید درنظر گرفت :
1- وضعیت پای حمایت کننده هنگام اجرای اوشیرو -گری باید همانند اجرای مائه - گری باشد.
2- هنگامی که اقدام به اجرای لگد می کنید، مچ پای لگد زننده را تا آخرین حد به طرف ساق پا خم کرده و زاویه ای که به وسیله قسمت رویی پا و ساق پا ایجادمی شود را به حداقل برسانید. پاشنه ی پای اجرا کننده لگد را مستقیما به سمت هدف، نشانه بگیرید. انگشتان پا باید درلحظه اصابت ضربه، بایک زاویه 45 درجه به سمت مچ پا، نسبت به زمین قرار داشته باشند.
3- حتی درصورتی که هدف مستقیما درپشت سرتان قرارگرفته باشد، امکان انحراف مفاصل رانی وجود دارد. معمولا ً این اشتباه به دلیل پرتاب نکردن مستقیم پای اجرا کننده لگد، به سمت عقب است. برای جلوگیری از این حالت، هنگامی که می خواهید پا را به عقب پرتاب کنید، زانوی پای اجرا کننده لگد باید اندکی مماس با زانوی پای حمایت کننده قرار بگیرد.