فومی کومی

فومی کومی ، هنگامیکه دربرابر زانو ویا روی پای حریف مورد استفاده قرار می گیرد ، بسیار اثر بخش و کارآمد خواهد بود . برای افزایش قدرت لگد ، هماهنگی که پای اجار کننده لگد را به شکل استامپ به سمت پایین می آورید ، وزن بدن را برروی پای لگد زننده منتقل کنید .
فومی کومی و فومی کیری ، به منظور رها شدن از حریفی از پشت سر ، دست هایش را به دور بدن شما حلقه زده است ، استفاده می شود . این لگد ها ، همچینین به عنوان یک حرکت اولیه اغفالی ، برای اجرای یک حمله قاطع ، به کار برده می شود .

ضربه لگد استامپی شکل