گیاکو ماواشی گری

هنگامی که ماواشی - گری معمولی را اجرا می کنید، لگد یک مسیر نیم دایره ای از طرف خارج بدن به داخل بدن، به سمت هدف طی می کند، اما گیاکو- ماواشی – گری بر عکس آن عمل می کند. در گیاکو - ماواشی – گری، حرکت پا از مقابل بدن شروع شده و یک مسیر نیم دایره ای از داخل بدن به خارج بدن طی می کند تا به هدف اصابت کند. هر دو لگد از اصول شبیه به هم برخوردار هستند. برای اجرای آنها باید از پای حمایت کننده بعنوان محور استفاده نمود. مفاصل رانی را در مسیر اجرای لگد چرخانده و پا را بصورت شلاقی به سمت هدف ببرید. ممکن است در صورتی که بخواهید به ارتفاع بالاتر لگد بزنید، پاشنه ی پای حمایت کننده بلند شده و لگد شما ضعیف شود. هدف حمله شما نباید بالاتر از ناحیه دیافراگم حریف باشد. این لگد را باید فقط از کاراته کاهای خیلی پیشرفته تمرین نمایید.

لگد دورانی معکوس