امپی

اصطلاح امپی، برای توصیف آن ناحیه از بازو که در این ضربه مورد استفاده قرار می گیرد و همچنین برای خود ضربه بکار برده می شود. این تکنیک با نام هیجی ( آرنج ) نیز شناخته می شود. این ناحیه از بازو را می توان برای اجرای ضربه ای قدرتمند به هر قسمت از بدن حریف استفاده کرد. برای مثال می توان با امپی به ناحیه صورت، سینه و شکم حمله کرد. این تکنیک به ویژه زمانی که حریف در فاصله خیلی نزدیک قرار دارد، اثر بخش خواهد بود.

آرنج