که آگه

1- ممکن است برروی ضربه لگد توجه بیشتری کنید ، به این منظور مفصل زانوی پای اجرا کننده لگد را محکم وسفت کرده ، که نتیجه آن جلوگیری از حرکت روان پا است . برای جلوگیری از این حالت ، زانو را راحت و آزاد گذاشته انگشتان پا را بالا آورده و پا را منقبض کنید .
2- پس از اجرای لگد به هدف ، پا را کاملاً جمع کنید ، به طوری که کنارزانوی پای حمایت کننده قرارگیرد .
3- درلحظه اصابت ضربه ، تمام قدرت خود رابه سینه پا و یا لبه ی خارجی پا
( نواحی مربوط به این لگد ) متمرکز کرده و درهمین لحظه ، مفاصل رانی را نیز درمسیر لگد بکشید .

لگد شلاقی