مائه آشی گری

شیوه اجرای این لگد نیز شبیه به اوشیرو - آشی - گری است . به هر حال درمائه - آشی - گری ، مرکز ثقل درمدت اجرای لگد ، درعقب متمرکز می شود . برای اجرای این لگد، زانوی پای جلو را بالا آورده و کاملا خم کرده تا پاشنه ی پا نزدیک به کفل ها قرارگیرد . از این حالت به طرف بیرو ن و به سمت هدف لگد را اجرا کنید .
به سبب اینکه درمائه - آشی - گری ، مسیری نسبتاً دایره وار توسط پای اجرا کننده لگد ( پای جلو ) طی می شود ، قدرتش از اوشیرو- آشی - گری ، کمتر است .به هر حال ، این تکنیک ، یکی از تکنیک های بسیار مفید و کارامد درموقعیت ها و شرایط خاص است .برای مثال ، هنگامی که حریف برای حمله به سمت شما حرکت می کند ، با حفظ حالت خود می توانید متقابلا حمله موثری را اجرا کنید.

ضربه لگد با پای جلو

روش اجرای حرکت

مائه - آشی - گری را میتوان از وضعیت استقرار ذنکوتسو - داچی اجرا کرد. به عنوان نمونه، پس از حمله با اوی - زوکی و بی اثر بودن حمله تان، می توانید لگد سریعی را با پای جلو به بدن حریف بزنید به هر حال، اجرای این تکنیک، نسبتا ً دشوار است، چرا که مرکز ثقل دروضعیت استقرار ذنکوتسو - داچی ، کمی به طرف جلو است اجرای لگد از این وضعیت، به این معنی است که وزن بدن باید برای یک لحظه، فقط توسط پای عقب حمایت شود. به دلیل اینکه مرکز ثقل به طرف جلو است، حفظ تعادل هنگام اجرای یک تکنیک، دشوار و سخت خواهد بود درنتیجه، این تکنیک فقط توسط کاراته کارهای پیشرفته می تواند به بهترین شکل ممکن، تمرین و اجرا گردد.