مائه گری که کومی

1- به نحو شایسته از مفاصل رانی تان ، هنگام اجرای لگد استفاده کنید .
2- زانوی پای اجرا کننده ضربه را به طور کامل و با قدرت قفل نمایید
( باز نمایید ) تا به واسطه عکس العملی که هنگام اصابت پابه هدف به وجود می آید و سبب انحراف پا به عقب می شود ، جلوگیری گردد.
3- زمانی که با سینه پا اقدام به اجرای لگد کنید ، مچ پا را به طور کامل خم کرده و آن را به طرف پاشنه پا بکشید و با سینه پا به جلو لگد را اجرا کنید .
4- زمانی که می خواهید مائه - گری - که کومی ( لگد نفوذی ) را اجرا کنید ، ابتدا زانوی پای اجرا کننده لگد را تا حد ممکن و کاملا خم ، به طرف بالا بیاورید.
5- مائه - گری - که کومی از نظر دیگر موارد ، شبیه به مائه - گری - که آکه
( لگد شلاقی ) است .

لگد نفوذی

روش اجرای حرکت

مائه - گری - که کومی ، توسط سینه پا و یا پاشنه پا برای اجرای لگد به ناحیه دیافراگم، کشاله ران، ران ویا زانو به حریفی که درمقابل ما ایستاده است، استفاده می شود. ازحالت بالا آوردن پای اجرا کننده لگد، زانو را با قدرت باز کرده و آن را به طرف بیرون به سمت هدف پرتاب کنید.
این لگد هنگامی که هدف درارتفاع نسبتاً پایین قراردارد، بسیار اثر بخش و کارامد بوده و دراین وضعیت می توانید پایتان را به صورت مورب با قدرت به پایین پرتاب کنید.
همچنین باید گفت که اگر برای اجرای مائه - گری - که کومی به پایین، بدن تان را زیاد به عقب متمایل کنید، موجب از دست دادن تعادل خواهد شد .
1- به نحو شایسته از مفاصل رانی تان، هنگام اجرای لگد استفاده کنید.
2- زانوی پای اجرا کننده ضربه را به طور کامل و با قدرت قفل نمایید
( باز نمایید ) تا به واسطه عکس العملی که هنگام اصابت پابه هدف به وجود می آید و سبب انحراف پا به عقب می شود، جلوگیری گردد.
3- زمانی که با سینه پا اقدام به اجرای لگد کنید، مچ پا را به طور کامل خم کرده و آن را به طرف پاشنه پا بکشید و با سینه پا به جلو لگد را اجرا کنید.
4- زمانی که می خواهید مائه - گری - که کومی ( لگد نفوذی ) را اجرا کنید، ابتدا زانوی پای اجرا کننده لگد را تا حد ممکن و کاملا خم، به طرف بالا بیاورید.
5- مائه - گری - که کومی از نظر دیگر موارد، شبیه به مائه - گری - که آکه ( لگد شلاقی ) است.