فومی کیری

فومی کیری، همانند یوکو - گری - که کومی است. ازاین نوع تکنیک می توان به منظور حمله به پا و یا روی پای حریف استفاده کرد. پا را از سمت پهلو، به روف پایین پرتاب کرده و با لگد به تیغه پا، به هدف بزنید.
تصور کنید که پا همانند یک ساطور و یا سر تبر است که هدف را قطع می کند. فومی کیری، دربرابر حریفی که درروبه رو یا پشت سر شما ایستاده است و همچنین دربرابر حریفی که درپهلوی شما قرار دارد، استفاده می شود.

ضربه برنده پا ، ضربه برشی پا