یوکو گری که کومی

1 - هنگام اجرای لگد به هدف از انگشتان و یا کف پا استفاده نکنید به جای آن تیغه پا ( لبه خارجی پا ) را به کاربرید. مچ پا را به طور کامل خم ومحکم کنید پا را به سمت پایین چرخانده و محکم کرده هنگامی که لگد را اجرا می کنید، پا را به طرف داخل بچرخانید ( مثل اینکه می خواهید با پاشنه ی پا لگد بزنید ) با انجام این کار، مطمئن خواهید شد که تمام سطح تیغه پا، به هدف ضربه خواهد زد درسراسر اجرای لگد زانوی پای لگد زننده را به طرف جلو قرار دهید.
2 - از نکات بسیار مهم، قفل کردن کامل زانوی پای اجرا کننده لگد است. حداکثر قدرت، تنها زمانی به دست می آید که زانو را پس از باز شدن کامل پا، کاملا قفل وباز نمایید.
3 - علاوه بر آنچه دربالا گفته شد، نکات ویژه ای را که باید دریوکو- گری - که کومی آگه درنظر گرفت که درجای خودش هم گفته شد، درمورد یوکو - گری - که کومی نیز صادق است ( استفاده شود ).

ضربه لگد نفوذی به پهلو