ایپون - کن

در حالی که مشت را همانند سیکن می بندید، اجازه دهید مفصل وسط انگشت اشاره به حالت برآمده جلو بیاید. انگشت شست را بجای اینکه بر روی انگشت اشاره و وسطی قرار دهید، به کنار انگشت اشاره برده و فشار دهید تا موجب استحکام و قدرت آن شود. این مشت معمولا برای ضربه به ناحیه برآمدگی بینی، ناحیه زیر بینی و بین دنده ها استفاده می شود.

مشت تک مفصلی