جودان آگه اوکه

1-دست جلو حرکت دهید تا با دست حریف برخورد کند. درلحظه برخورد پشت ساعد را به طرف سرتان بیاورید و این حرکت دست را دقیقا درمقابل پیشانی تان متوقف کنید کل مسیری که دست دفاع کننده طی میکند به شکل منحنی است توجه کنید که دراین حرکت مسیر جمع شدن دست از سمت بیرون بدن است. درصورتی که از نظر قدرت و مهارت،از برتری زیادی نسبت به حریف برخوردار هستید لازم نیست ساعدخود را پس از اجرای عمل دفاع به طرف سرتان بیاورید دراین شرایط مسیر دست نیاز به انحنا ندارد اما باید حرکت دست را به سمت بالا و جلو ادامه داد. به هر حال درشرایط معمولی آوردن دست به شکل منحنی ایمن تر است.
2-زمانی که عمل دفاع را شروع می کنید درصورتی که دست چپ درمقابل پیشانی تان قرار داشته باشد آن را بازکرده انگشت ها را به سمت بالا قرارداده وتیغه دست ( لبه ی خارجی دست )را به سمت بیرون قراردهید اینک دست چپ رادرحالی که به صورت صاف و کشیده از مقابل بینی تان عبور می دهید به پایین برده ودربالای مفصل رانی چپ به صورت مشت شده قرار دهید.

دفاع بالارونده در برابر حمله به ناحیه سر

روش اجرای حرکت

درلحظه ای که دست چپ را جمع می کنید ( به سمت پایین می آورید تا آن را برروی مفصل رانی چپ قراردهید ) ، ساعد دست راست را همزمان به طرف بالا حرکت دهید . مسیر دست دفاع کننده دست راست ازبیرون دست چپ است درصورتی که این عمل را به طور صحیح اجرا کنید دست چپ و ساعد دست راست هنگامی که از یکدیگر عبور می کنند یک علامت + درمقابل صورت تشکیل خواهند داد .به خاطر داشته باشید که درشروع عمل دفاع ، آرنج دست راست را نزدیک به بدن نگه دارید قسمتی که دفاع را انجام می دهد ( دراین دفاع ) حدود 8 تا 10 سانتی متر از ناحیه استخوانی قسمت تحتانی مچ دست است .
ساعد رادرحالی که درجهت مخالف حرکت عقربه های ساعت می چرخانید به سمت پیشانی تان بالا بیاورید درسراسر اجرای حرکت آرنج را خم نگه دارید مچ دست و عضلات ناحیه ساعد رامحکم کنید.

آگه –اوکه یکی از تکنیک های اصولی و بنیادی است که به منظور دفاع دربرابر حملاتی که به بالاتر از ناحیه دیافراگم اجرا می گردد، استفاده می شود هنگامی که حریف سعی دارد با مشت به ناحیه صورت شماه حمله کند حمله اورا با قسمت تحتانی مچ دست تان با پرتاب کردن قدرتمند دست تان به طرف بالا دفاع کنید .

نکات مهم :
1-هنگامی که ساعد تان تقریباً به فاصله 10 سانتی متری درمقابل پیشانی تان رسید دفاع خود را متوقف کرده دست را بالاتر از ناحیه آرنج قرارد اده وقسمت تحتانی مشت را به طرف بالا قرار دهید اجازه ندهید که آرنج درمسیر خود به طرف هدف درآخرین وضعیت از مسیر مستقیم ودرست خود ، منحرف گردد.آرنج باید به جلو و بالا و درعین حال نزدیک به پهلوی بدن ، حرکت کند .

2-وقتی که دست دفاع کننده را بالا می برید آنر ا به اندازه 90 درجه ازناحیه آرنج خم نگه دارید دست دیگر را به طرف عقب برده و دربالای مفصل رانی بگذارید دست ها باید درارتفاع چانه به صورت ضربدری بایکدیگر قرار گیرد ساعد هر دو دست را چرخانده و آنهارا درمسیر مستقیم حرکت دهید مطمئن شوید که حرکات دست به صورت موج دار و قدرتمند انجام گرفته است .

3-لحظه ای که حمله حریف را دفاع می کنید مشت تان را سفت و محکم کرده و به طور همزمان عضلات ناحیه شکم را منقبض واین سفتی را به عضلات ناحیه زیر بغل تان انتقال دهید ودست دفاع کننده را با این اقدام خود مستحکم و نیرومند کنید .