اوچی اوکه

مشت چپ را درحالی که پشت مشت به سمت روبه رو است درمقابل مفصل رانی راست قراردهید از آرنج به عنوان محور استفاده کنید و ساعد را به طرف بالا وجلو بیاورید حمله حریف راکه به قسمت میانی بدن شما اجرا کرده است را باحرکت دادن ساعد ازپهلو ، از سمت داخل بدن به خارج بدن دفاع کنید دست چپ را از بیرون دست راست به سمت جلو حرکت دهید درلحظه برخورد ضربه مطمئن شوید که آرنج تان زاویه 90 درجه مشت تان درارتفاع چانه و ساعد دست تان نیز تقریباً عمود نسبت به زمین است .

دفاع با ساعد ازداخل بدن به خارج بدن

روش اجرای حرکت

دست راست را هنگامی که ساعد دست چپ تان برای انجام دفاع به سمت جلو حرکت می کند جمع کرده ودربالای مفصل رانی راست قراردهید هنگامی که دست راستتان را جمع می کنید ( تا دربالای مفصل رانی راست قرار دهید ) ، مفاصل رانی رادرجهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید به منظور تولید قدرت مضاعف حرکت دست و مفاصل رانی را همزمان بایکدیگر انجام دهید .حرکت مفاصل رانی به هر میزان که قدرت بیشتر تولید کنند دفاع نیز قوی تر اجرا خواهد شد.

هنگامی که بادست راست اقدام به اجرای دفاع می کنید ساعد را درجهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید ( اما هنگامی که بادست چپ اقدام به اجرای دفاع می کنید ساعد را در جهت مخالف حرکت عقربه های ساعت بچرخانید .)