گدان بارای

برای شروع دفاع گدان –بارای ، ابتدا مشت چپ را درکنارگوش راست قراردهید پشت مشت درپهلو به طرف بیرون قراردارد آرنج را درحالی که کاملاصاف وکشیده می کنید با شتاب به سمت پایین بیاورید و حمله حریف را با قسمت تحتانی مچ دست به طرف پهلومنحرف کنید نقطه پایانی دفاع گدان –بارای زمانی است که دست چپ دقیقاً دربالای زانوی پای چپ قرارگرفته است .

دفاع منحرف کننده برای قسمت پایین بدن