چودان شوتو اوکه

شوتو –اوکه دست راست را درحالی که پشت دست به سمت بیرون است درکنار گوش چپ قراردهید دستراست را درحالیکه بدن را درجهت مخالف حرکت عقربه های ساعت می چرخانید به سمت جلو پرتاب کنید زمانی که دست راست برای اجرای دفاع به سمت جلو حرکت می کند ساعد دست را درجهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید و آرنج را به همان صورت خمیده نگه دارید ( هنگامی که دست چپ برای اجرای دفاع به سمت جلو حرکت می کند ساع دست باید درجهت مخالف حرکت عقربه های ساعت بچرخد.)

دفاع بالبه ی شمشیری دست دربرابر حمله به قسمت میانی بدن

روش اجرای حرکت

برروی دفاعهای ماهرانه ای که برای دفع حملات مختلف ، طراحی شده اند تمرکز کنید به خاطر داشته باشید که هر چه عمل دفاع کردن مسیر طولانی تری را طی کند دفاع شما قوی ترخواهد بود اگر چه ممکن است این مسیر طولانی تر مطلوب و خوشایند باشد اما معمولاً امکان پذیر نیست چرا که زمان محدودی برای دفاع کردن دراختیار داریم کاراته کاهای پیشرفته دفاع های خود را در حالت هایی که دربالا ارائه شد اجرا نمی کنند چرا که آنها باید با سرعت زیاد و ناگهانی به حملات حریف پاسخ دهند ( واکنش نشان دهنده ) به هر حال کاراته کاهای مبتدی پیش از آنکه بخواهند شکل کوتاه شده دفاع ها را به کار گیرند باید مسیر کامل و صحیح دفاع هارا یاد گرفته و درآنها مهارت یابند درهر حالتی کاراته کاهای مبتدی باید تمرکز خودرا برروی آموختن تکنیک های پایه و بنیادی معطوف دارند .

اوکه یکی از دفاع های اساسی و بنیادی است که دربرابر حمله حریف به ناحیه میانی بدن مورد استفاده قرار می گیرد هنگامی که عمل دفاع رادربرابر حمله حریف اجرا می کنید تصور کنید که تیغه دست تان به گونه ای تیز بوده که می خواهید دست حریف را از ناحیه مچ قطع کنید این تکنیک مختص ورزش کاراته بوده و اجرای صحیح آن تا حدودی دشوار است اجرای این دفاع به شکل های زیاد و متنوعی انجام می گیرد .

نکات مهم :

1-دستی که اقدام به اجرای دفاع نمی کند ( دست عکس العمل ) رابه طرف پهلو عقب نکشید ( جمع نکنید) بلکه آن را درحالی که کف دست باز و روبه بالا قرار دارد برروی ناحیه دیافراگم قرار دهید هنگامی که دفاع شوتو – اوکه را اجرا کردید می توانید بلافاصله با استفاده از دست دیگر ( دستی که برروی دیافراگم قرار گرفته است ) ضد حمله ای با نوکیته ( دست نیزه ای ) اجرا کنید .

2-درپایان اجرای این عمل دفاعی اطمینان حاصل کنید که آرنج دست اجرا کننده دفاع به اندازه 90 درجه خم شده است و عضلات اطراف زیر بغل محکم هستند آرنج نباید حرکت خودرا درخارج بدن متوقف کند آرنج را به طرف داخل بدن قرار دهید .

3-دست اجرا کننده دفاع از ابتدای حرکت به سمت هدف دریک مسیر مورب ( اریب دار ) به طرف جلو و پایین می چرخد.این مسیر چرخشی دست ، از بالای دست عکس العمل ( دست جمع شونده )است .

4-بدن خود را به صورت مورب ( اریب وار) به سمت عقب ببرید .