شوتو اوکه

دفاع بادست چپ هنگامی که بادست چپ دفاع را اجرا می کنید ساعد را درجهت مخالف حرکت عقربه های ساعت بچرخانید درسراسر اجرای حرکت آرنج رابه صورت خم نگه دارید.
دفاع بادست راست : هنگامی که بادست راست اقدام به اجرای دفاع می کنید ساعد را درجهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید .

دفاع با لبه ی شمشیری دست