هیجی سوری اوکه

این تکنیک ترکیبی از دفاع و مشت است هنگامی که حریف با تکنیک اوی –زوکی با دست راست به ناحیه صورت شما حمله می کند با پای راست تان یک گام به سمت عقب برداشته و دست چپ تان را به صورت یک دفاع بالارونده به طرف بالا پرتاب کنید به هر حال حرکت دفاع بالارونده پایان نمی یابد بلکه با آرنج تان کمی دست حمله کننده حریف را به سمت پهلو منحرف کرده و سپس مشت تان رابه طرف جلو ، به ناحیه صورت حریف پرتاب کنید .

دفاع لغزشی با آرنج