اُتوشی اوکه

این تکنیک برای دفاع دربرابر حمله ای که به ناحیه شکم اجرا شده است استفاده می شود ساعدتان رااز بالای سر به طور مستقیم به سمت پایین پرتاب کنید وساعد حریف را با قسمت تحتانی مچ دست دفاع کنید دروضعیت پایانی عمل دفاع ساعد باید درحالی که پشت مشت همان دست به سمت روبرو قرار دارد به صورت موازی با سطح زمین قرار داشته باشد .

دفاع پایین رونده

روش اجرای حرکت

دفاع اتوشی –اوکه نیز شبیه به دفاع اوده – اوکه دربرابر حمله ای که به قسمت میانی بدن انجام گرفته است مورد استفاده قرار می گیرد امامسیر چرخشی دست به سمت هدف دراین حرکت دفاعی کاملا متفاوت است همچنین توجه داشته باشید که دست حریف رادردفاع اتوشی – اوکه به طرف پایین منحرف اما دردفاع اوده –اوکه دست حریف را به طرف پهلو منحرف می کنیم .