ناکاداکا  کن یا ناکاداکا ایپون  کن

در حالی که مشت را همانند سیکن می بندید، اجازه دهید مفصل وسط انگشت وسطی به حالت برآمده، جلو بیاید. انگشت شست را بر روی انگشتان اشاره و وسطی قرار دهید. از انگشت وسط توسط فشار انگشتان اشاره و چهارم ( انگشت حلقه ) محکم حمایت کنید و انگشت شست را محکم به طرف انگشتان اشاره و وسطی فشار دهید.

مشت با مفصل انگشت وسط