کاکه شوتو اوکه

این دونوع دفاع تقریباً مانند یکدیگری هستند مچ دست اجرا کننده دفاع را خم کنید تا کف دست به طرف روبرو و انگشتان نیز به صورت مستقیم و صاف به طرف بالا قراربگیرند این دو نوع دفاع دربرابر مشت حریف که به ناحیه دیافراگم شماحمله کرده است مورد استفاده قرارمی گیرد و بسیار موثر خواهد بود بنابراین ساعدتان را از داخل بدن به طرف خارج پرتاب وحمله حریف رابه طرف پهلو منحرف کنید .

دفاع قلاب وار با لبه ی شمشیری دست

روش اجرای حرکت

نکات مهم :

1- برخلاف حالت متداول دفاع شوتو –ا وکه این حرکت دفاعی درحالی که آرنج دست اجرا کننده دفاع راصاف و مستقیم حرکت می دهید اجرا میشود .

2- مچ دست را از ناحیه خم شده سفت و مستحکم نگه دارید عمل دفاع باید با قدرت اجرا گردد درغیر این صورت قادر به دفع کامل حمله حریف نخواهید شد .

3- دفاع تاته –شوتو –اوکه را با دستی که درسمت پهلوی بدن نزدیک به گوش است اجرا کنید دست رابه طرف جلو پرتاب کرده آرنج را صاف و کشیده نگه دارید وساعد حریف را از طرف داخل بدن به طرف خارج بدن دفاع کنید.

اجرای این تکنیک دفاعی دربرابر حمله ای که از سمت پهلو اجرا می شود نیز موثر خواهد بود به منظور تاثیردفاع دست خود را دریک حرکت وسیع هلالی شکل از سمت پهلوی بدن که مخالف حمله حریف است حرکت دهید( به عبارت دیگر درصورتی که حریف با دست راست حمله می کند ابتدا دست چپ را به طرف پهلوی راست هدایت و سپس به منظور دفاع دربرابر حمله حریف به خارج بدن هدایت کنید) هنگامی که دست تان ازسمت شانه دریک خط مستقیم به طرف بیرون کشیده و صاف شدحرکت دفاع را پایان دهید.

اغلب دردفاع شوتو – اوکه پس از دفاع کردن دست حمله کننده حریف فرصتی پیش می آید که می توان برای گرفتن دست ویا آستین حریف استفاده کرد بنابراین دست حریف را بگیرید و او رابکشید ودرحالی که تعادلش را به هم می زنید ضد حمله ای رابه روی او اجرا کنید .