هایشو اوکه

دفاع هایشو – اوکه با استفاده از پشت دست اجرا می شود هنگامی که حریف اقدام به اجرای ضد حمله مشت به ناحیه دیافراگم شما می کند دست اجرا کننده دفاع را به طرف قسمت فوقانی دست( بازو ) ، آرنج وساعد او حرکت دهید این دفاع با حرکت سریع و ناگهانی ساعدتان انجام می گیرد .

دفاع با پشت دست

روش اجرای حرکت

نکات مهم :

1-پهلوی تان را درجهت حمله حریف بچرخانید وبا حرکت سریع و شلاقی ساعدتان مانند ضربه اوراکن- اوچی ، به دست حمله کننده حریف آرنج دروضعیت ثابت و مستحکم قرار داشته باشد عمل دفاعی شما اثر بخش تر و کارآمدتر خواهد بود .

2-دست و مچ دست رابه صورت مستقیم و صاف و در عین حال محکم و کاملا سفت نگه دارید هنگامی که از دفاع هایشو – اوکه استفاده می کنید قسمت رویی پشت دست را منقبض کنید.