کاکوتو اوکه

دفاع هایی که با قسمت های ویژه دست اجرا میشوند:

گاهی اوقات دفاع ها بانقاط ویژه ای ازدست ویا مچ دست اجرا میشوند اگر چه هدف اولیه این اعمال دفاعی انحراف حمله حریف هستند اما می توانند باقدرت کافی ضربه شدید وقاطعی را به وجود آورند .

دفاع با مچ خمیده

روش اجرای حرکت

دست را کاملا ازقسمت مچ به طرف پایین و داخل خم نمایید عمل دفاع راباید با ناحیه فوقانی مچ دست که به واسطه خم شدن دست به صورت برجسته قرارگرفته است انجام دهید دردفاع کاکوتو – اوکه ساعد دستی که حریف اقدام به اجرای حمله می کند رابایک حرکت ناگهانی قدرتمند از پایین به بالا دفاع نمایید همچنین با استفاده از این تکنیک می توان به دست حریف از طرف پهلو ضربه زد و دست حمله کننده ی او را منحرف کرد .