تی شو اوکه

درحالی که پشت دست روبه بالا قراردارد دست را کاملا بالا برده و با پاشنه دست دفاع ساعد ویا پای حریف را اجرا کنید ازدفاع تی شو اوکه می توان درجهت های مختلف –از پایین به بالا ازبالا به پایین و از پهلو به پهلو – به عنوان یک دفاع اثر بخش وکارآمد استفاده کرد .

دفاع با پاشته دست

روش اجرای حرکت

نکات مهم :

1- اجرای موفقیت آمیز تکنیک های دفاعی که دربال توضیح داده شد بستگی به داشتن مچ دست قوی و حرکت ناگهانی و شلاقی ساعد داردبرای اجرای تکنیک های بالا باید با حداکثر قدرت آرنج رابه صورت محکم و آماده نگه دارید .
2-اجرای دفاع قدرتمند به وسیله تکنیک های دفاعی یاد شده دربرابر مچ دست مفصل آرنج ویا ساق پای حریف اغلب موجب ناامید کردن حریف به منظور اجرای حمله بعدی به شما خواهد شد .