هایوان ناگاشی اوکه

از این تکنیک برای دفاع مشت حریف که به طرف صورت شما اجرا شده استفاده می شود درصورتی که برای اجرای این دفاع ، دست راستتان را انتخاب کنید باید ساعد دست راست رادرمقابل بدن خود بالا آورده و به طور همزمان مفصل رانی راست و پارا به عقب بکشید ( جمع کنید ) دست حریف را با قسمت رویی ساعد به طرف بالا هدایت کرده وبدون توقف و قطع حرکت دست ساعد رابه سمت پهلوی راست تا ارتفاع سرتان بیاورید .

دفاع لغزشی با پشت ساعد

روش اجرای حرکت

نکات مهم :

1-درحالیکه دروضعیت هانمی قرار گرفته اید ساعد دست حمله کننده حریف را به طرف بالا هدایت کنید حرکت ساعد دفاع کننده را باعقب کشیدن ( جمع کردن ) آن تا جایی درکنار سرتان ادامه دهید که حمله حریف از سرتان بگذرد .
2-هنگامی که درحال عقب کشیدن ( جمع کردن ) ساعدتان هستید قسمت رویی ساعد را درمسیری به طرف بیرون و پهلو هدایت کنید چرخش ساعد که به سمت عقب می رود باید هلالی شکل باشد .
3-زمانی که عمل دفاع به پایان رسید اطمینان حاصل کنید که آرنج به صورت مستقیم به طرف پهلو و مشت کمی بالاتر از گوش قرار داشته و عضلات اطراف زیر بغل نیز منقبض شده اند .