اُوسائه اوکه

از این دفاع هنگامی که حریف سعی دارد با مشت به ناحیه سینه ویا دیافراگم شما حمله کند استفاده کنید زمانی که مشت حریف به سمت شما حرکت کرد ساعد اورا بادست تان از بالا به سمت پایین فشار داده و دست او را به سمت خود بکشید ( هدایت کنید ) .

دفاع فشاری با کف دست ، دفاع پرسی با کف دست )

روش اجرای حرکت

نکات مهم :

1- با پای راست به عقب گام بردارید تا دروضعیت هانمی قرار بگیرید درهمین حال با دست چپ ( کف دست چپ ) ، قسمت فوقانی ساعد دست حمله کننده حریف را به طرف پایین فشار دهید (پرس کنید ) و با این عمل پیشروی او را محدود کنید .
2- زمانی که با دست به قسمت فوقانی ( قسمت رویی ) ساعد حمله کننده حریف فشار وارد می کنید آرنج دستی که اقدام به اجرای دفاع می کند را خم کرده و مطمئن شوید که ساعدتان به صورت موازی با سطح زمین قرارگرفته است دراین حالت دست حمله کننده حریف را بکشید تامانع از پیشروی او به منظور حملات بعدی شوید .